logo
logo

Savez udruzenja za pomoc mentalno

nedovoljno razvijenim osobama u

AP Vojvodini

O NAMA

Cover image

Savez udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama u AP Vojvodini je dobrovoljna humanitarna, nevladina, nedobitna i nestranačka organizacija osnovana 1967. godine i deluje na teritoriji AP Vojvodine. Okupljamo 26 organizacija organizacija član sa teritorije AP Vojvodine i bavi se unapređenjem prava i položaja osobe sa intelektualnim invaliditetom i njihovim porodicama.

OBLAST DELOVANJA

Osnovni cilj Saveza je stvaranje uslova za kvalitetan život bez diskriminacije osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju i kombinovanim smetnjama kao i svakim drugim invaliditetom, primeren njihovim sposobnostima i mogućnostima, podizanje svesti o položaju i pravima, i njihova uključenost u sve vidove društvenog života. Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Savez se bavi sledećim aktivnostima:

 • senzibilisanje i informisanje društvene zajednice o pravima i potrebama osoba sa intelektualnim invaliditetom i drugim osobama sa invaliditetom njihovih porodica, promocija njihovih mogućnosti
 • zalaganje i rad na primeni Nacionalne strategije i politike i nacionalnog zakonodavstva u oblasti invalidnosti kao i međunarodnim zakonima i konvencijama i praćenje njihove primene, unapređenjem kapaciteta lokalnih udruženja, članica Saveza
 • savetodavne i edukativne usluge za roditelje,- obuka kadrova za rad sa osobama sa invaliditetom, sa teškoćama u mentalnom razvoju u pružanju usluga
 • prikupljanje, obrada i formiranje baze podataka o broju, socijalno-ekonomskom statusu, položaju i potrebama osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju i njihovih porodica
 • stvara uslove i razvija programe za podršku porodicama i osobama sa teškoćama u mentalnom razvoju za njihovo puno uključivanje u život lokalne zajednice po vanistitucionalnim modelima, i zapošljavanje u skladu sa mogućnostima
 • pomaže stručni i naučno-istraživački rad iz oblasti invalidnosti
 • predlaže nadležnim organima donošenje mera i propisa radi proširivanja sistema rehabilitacije i zaštite osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju kojima će se omogućiti potrebni uslovi, odgovorarajući načini školovanja, profesionalno osposobljavanje i socijalna zaštita ovih osoba
 • stvara uslove i aktivno radi na ranoj intervenciji i pomoći roditeljima dece sa teškoćama u mentalnalnom razvoju
 • pomaže organizovanje zaštite za osoba sa teškoćama u razvoju i invaliditetom, bez roditelja ili staratelja, putem predavanja, obučavanja, štampe, publikacija, radija i televizije, promoviše ideje sprovođenja preventivnih mera za sprečavanje i otkrivanje problema u razvoju
 • aktivno radi na obezbeđenju pristupačnosti i univerzalnom dizajnu
 • razvija zajedništvo, sa drugim udruženjima u AP Vojvodini i Republici Srbiji, ostvarujući programske aktivnosti

CILJNE GRUPE

Ciljne grupe Saveza udruženja za pomoć MNRO u AP Vojvodini čine tri grupe:

 • Organizacije/udruženja osnivači – članice Saveza
 • Krajnji korisnici – deca i odrasle osobe sa intelektualnim invaliditetom i njihove porodice (roditelji, staratelji, hranitelji, siblinzi)
 • Organi, institucije i organizacije od značaja za rad Saveza (ciljne grupe na koje su usmerene aktivnosti Saveza).

NAJZNAČAJNIJA POSTIGNUĆA

Savez je do danas ostvario značajna postignuća:

 • Od osnivanja do danas osnovano je 26 lokalnih udruženja na teritoriji AP Vojvodine i sva su aktivna
 • Prve biblioteke igračaka za decu sa smetnjama u razvoju osnovane su u okviru udruženja članica saveza
 • Licencirano je 10 usluga socijalne zaštite u lokalnim udruženjima
 • Pokrenuta su savetovališta za roditelje i porodicu u gotovo svim udruženjima članicama Saveza
 • „Mini olimpijada“ kao sportska manifestacija održava se svake godine u septembru mesecu u Zrenjaninu i na njoj učestvuje velik broj udruženja u članstvu Saveza
 • „Eko kamp“ kao inkluzivna aktivnost Udruženja za pomoć MNRO „Biser“ održava se svake godine u julu mesecu i na njoj učestvuje velik broj udruženja u članstvu Saveza
 • Obeležavanje Međunarodnog dana mentalnog zdravlja i Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom
 • Pokrenuto je krovno savetovalište za osobe sa intelektualnim invaliditetom, roditelje i stručnjake koje funkcioniše u okviru Saveza kao resurs centar za sve kojima je potrebna podrška, savet i informacija
 • Od 2019. godine Savez iz sredstava koja se prikupljaju od članarina lokalnih udruženja organizuje interni konkurs za podsticanje socijalnog preduzetništva. Ova sredstva se na osnovu konkursa dodeljuju lokalnim udruženjima koja razvijaju socijalno preduzetništvo, kako bismo ojačali njihove kapacitete u ovoj oblasti. U 2022. godini pored socijalnog preduzetništva, kroz konkurs će se finansirati i licenciranje/obnavljanje licenci za usluge socijalne zaštite naših udruženja.
 • Savez je tokom 2021. godine izradio Strateški plan za period 2022-2025. godine i glavni ciljevi definisani strategijom su: 1) Profesionalizacija i pozicioniranje Saveza što podrazumeva: Povećanje vidljivosti i jačanje kapaciteta Saveza kroz unapređenje materijalnih i ljudskih resursa, upravljačke funkcije kancelarije Saveza i kontinuiranu promociju; Jačanje kapaciteta udruženja članica kroz informisanje, edukacije, zajedničke projekte i druge vidove njihovog povezivanja i saradnje; Unapređenje finansijske održivosti Saveza kroz diversifikaciju izvora finansiranja i 2) Doprinos stvaranju pristupačnog okruženja za osobe sa intelektualnim invalititetom što uključuje: Povećanje vidljivosti, prepoznavanje i uvažavanje osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz informisanje, edukaciju i saradnju na međunarodnom, nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou i Stvaranje pristupačnog konteksta za ostvarivanje prava osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz javno zagovaranje
 • U 2021. godini pokrenuta je inicijativa za prepoznavanje pitanja kognitivne pristupačnosti. Na trećoj sednici Saveta za osobe sa invaliditetom, održanoj 21. decembra 2021. godine, razmotren je izveštaj predstavnika Saveza udruženja za MNRO u AP Vojvodina u vezi unapređenja vidljivosti osoba sa intelektualnim ili mentalnim deficitom i stvaranju uslova za unapređenje kognitivne pristupačnosti. Na osnovu iznetih podataka i analize trenutnog stanja u ovoj oblasti, Savet je zaključio da je potrebno preduzeti odgovarajuće mere i aktivnosti radi unapređenja kognitivne pristupačnosti.

MISIJA I VIZIJA

Cover image

Misija

Savez je profesionalna i moderna organizacija koja stvara uslove za socijalnu uključenost i dostojanstven život osoba sa intelektualnim invaliditetom u Vojvodini.

Vizija

Društvo u kojem osobe sa invaliditetom u punoj meri ostvaruju ljudska prava.

PRINCIPI I VREDNOSTI SAVEZA

Upoznajte Se

Razmena znanja, resursa, iskustava i primera dobre prakse između organizacija/udruženja članica, kao i drugih srodnih i relevatnih organizacija i institucija doprineće boljoj povezanosti i umreženosti među članicama.

Razumevanje Vaših Prava

Poznavanje i praćenje, relevantnih međunarodnih konvencija i dokumenta (o pravima OSI, konvencija o pravima deteta, itd.) i njihovo integrisanje u akcije, rad i svakodnevno delovanje Saveza, kako bi Savez radio u skladu sa aktuelnim politikama i propisima.

Cover image

Zajedništvo

Zajedništvo - zajedno smo jači, udruživanje i međusobna pomoć! Ovaj princip se odnosi na mogućnost da sve članice aktivno učestvuju u radu Saveza, ali podrazumeva i to da je Savez taj koji može da ponudi aktivnosti/projekte lokalnim organizacijama/udruženjima na zajedničku realizaciju i u zajedničkom interesu.

Decentralizacija

Decentralizacija je prihvaćena kao princip opšteg pristupa radu Saveza koja se primarno odnosi na kreiranje programa u skladu sa potrebama lokalnih udruženja, kao i na poštovanje integriteta članica Saveza MNRO u APV.

Aktivna Participacija

Ovaj princip odnosi se na to da organizacije/udrženja kao članice Saveza, aktivno participiraju u radu Saveza u skladu sa mogućnostima, uz veće preuzimanje inicijative za dobrobit samog Saveza. Aktivna participacija uključuje i OSI i njihove porodice kao primarne ciljne i koriničke grupe.

Pristupačnost

Pristupačnost za Savez podrazumeva da osobe sa invaliditetom imaju pristup fizičkom okruženju, prevoznim sredstvima, informacijama i komunikacionim tehnologijama i sistemima, kao i drugim objektima i uslugama, na jednakim osnovama kao i drugi građani. Savez smatra da je pristupačnost preduslov za participaciju u društvu i ekonomiji i stoga je promoviše kao vrednost u svim okvirima gde je to neophodno. Uvođenje pristupačnosti i univerzalnog dizajna za sve u programe i obuke za relevantne aktere doprineće da osobe sa intelektualnim invaliditetom budu vidljive i njihove potrebe prepoznate i na adekvatan način zadovoljene. Pristupačnost kao vrednost i princip će doprineti da osobe koje imaju intelektualni invaliditet i njihove porodice budu prepoznate i vidljive u okruženju.

Potrebe Članica I Krajnjih Korisnika

Potrebe članica i krajnjih korisnika, osoba sa intelektualnim invaliditetom, su prepoznate kao prioritet rada i funkcionisanja Saveza. Savez će raditi na zastupanju osoba sa intelektualnim invaliditetom i borbi za ostvarivanje njihovih prava i kreiranju boljeg položaja u društvu. Verujemo da svaka osoba sa intelektualnim invaliditetom i članovi/ce njihovih porodica imaju pravo na kvalitetan život. invaliditetom, kao i u saradnji sa relevantnim zainteresovanim stranama.

Delegiranje

Delegiranje poslova i jasnih zadataka organizacijama/udruženjima članicama je princip kroz koji se obezbeđuje horizontalna ravnopravna struktura, bez demonstriranja moći. Saradnja među udruženjima članicama se odvija na asertivan i uzajamno koristan i motivišući način, a protok informacija među njima je tačan, transparentan i blagovremen.

Timski I Zajednički Rad

Poštovanje etike i etičkih kodeksa je jedan od važnih principa u radu Saveza i podrazumeva poštovanje svih moralnih i etičkih normi i standarda u radu kada su u pitanju osobe sa intelektualnim invaliditetom, kao i u saradnji sa relevantnim zainteresovanim stranama.

Poštovanje Etike

Timski i zajednički rad se kao princip visoko vrednuje u radu Saveza i podrazumeva da članice Saveza rade u zajedničkom interesu i za dobrobit osoba sa intelektualnim invaliditetom. Pri tome naglašavamo da je rad kancelarije Saveza profesionalan, operativan i zasnovan na timskom radu angažovanih saradnika i stručnjaka sa visokim profesionalnim kapacitetima.

Nediskriminacija, Tolerancija I Empatija

Nediskriminacija, tolerancija i empatija, kao i princip jednakih prava i mogućnosti za sve govori o tome da je Savez usmeren na kreiranje pristupačnog okruženja za osobe sa intelektualnim invaliditetom. Kroz poštovanje ovog principa Savez želi da ukaže opštoj javnosti, zainteresovanim stranama i donosiocima odluka da nije svaki invaliditet vidljiv, te da je neophodno da se obezbede jednaka prava i mogućnosti za osobe sa intelektualnim invaliditetom i njihove porodice.

NAPORNO RADIMO NA SVIM POLJIMA

Cover image

STRATEŠKI PRAVAC

 • Povećati vidljivost, prepoznavanje i uvažavanje osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz informisanje, edukaciju i saradnju na međunarodnom, nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou
 • Stvaranje pristupačnijeg konteksta za ostvarivanje prava osoba sa intelektualnim invaliditetom kroz javno zagovaranje

STRATEŠKI CILJEVI

 • Povećanje vidljivosti i jačanje kapaciteta Saveza kroz unapređenje materijalnih i ljudskih resursa, upravljačkih funkcija kancelarije Saveza i kontinuiranu promociju
 • Jačanje kapaciteta udruženja članica kroz informisanje, edukacije, zajedničke projekte i druge vidove njihovog povezivanja i saradnje
 • Unapređenje finansijske održivosti Saveza kroz diversifikaciju izvora finansiranja